MIKULČICE


Historické pamětihodnosti

Slovanské hradiště Valy
S rozlohou kolem 10 ha představují nejrozsáhlejší slovanské archeologické naleziště v ČR. Mikulčické hradisko patřilo k významným mocenským a duchovním střediskům Velkomoravské říše. V areálu obehnaném opevněním (valy) byly nalezeny základy velmožského paláce, dvanácti kostelů, tři mosty a pohřebiště čítající přes 2 500 hrobů. Sídelní aglomerace mocenského centra se původně rozkládala na několika ostrovech mezi rozvětvenými rameny řeky Moravy. Opevněným jádrem tohoto komplexu sídlišť a pohřebiště byla akropole s předhradím. Na akropoli hradu se nacházeli nejvýznamnější stavby – kostely a palác a další zděné objekty. Zde sídlili příslušníci rodin knížete a velmožů, duchovenstvo, patrně i řemeslníci pracující pro „panstvo“. Nejvýznamnější příslušníci vládnoucí vrstvy byli pochováni – často s bohatou výbavou v kostelních hrobkách a na čestných místech u kostelů. Na akropoli pracovaly dílny kovolitců, šperkářů, kovářů, snad i sklářů a řemeslníků dalších profesí. O předhradí se soudí, že bylo sídlištěm vojenské družiny. V podhradí lze hledat příbytky řemeslníků, zemědělců a dalšího obyvatelstva zajišťujícího hospodářský provoz hradu. Kostely v podhradí bývají považovány za doklad dvorců, zakládaných velmoži v blízkosti knížecího hradu.
Dnes se na hradišti v Mikulčicích setkáme se dvěma expozicemi (Velkomoravské Mikulčice – Knížecí hrad v údolní nivě řeky Moravy a Velkomoravské Mikulčice – Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu) a prohlídkovým okruhem přibližujícím návštěvníkům základy několika objevených kostelů a knížecího paláce. Jistou zvláštností je tu poštovna Velkomoravské Mikulčice fungující přímo v areálu hradiště.

Památky v obci
Přímo ve vesnici stojí v jádru gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, v němž je ke spatření unikátní oltář z dubových kmenů nalezených v korytě Moravy. Před chrámem našly své místo barokní sochy sv. Oldřicha a sv. Jana Nepomuckého a o kus dál v parku je vztyčen dřevěný tzv. Lekavých kříž, bohatě vyřezávané dílo lidového řezbáře Františka Vymyslického z Dolních Bojanovic. Kapli sv. Rocha (národní kulturní památka) u hřbitova zdobí malované slovácké žudro. Žudrem je ozdobena i fara a radnice, u níž stojí sousoší sv. Cyrila a Metoděje. Vzpomenout jistě lze též areál tzv. Těšických búd při cestě do Lužic, příp. i mikulčické sklepy u myslivecké chaty a Důl Mír s těžbou lignitu.
 

Přírodní zajímavosti

Přírodní rezervace Skařiny
je důležitou součástí Přírodního parku Mikulčický luh. Tato rezervace leží u slepého ramene Moravy asi tři kilometry jihovýchodně od Mikulčic. Skařiny jsou významnou ornitologickou lokalitou s hnízdištěm vzácných ptačích druhů, např. volavky popelavé, ledňáčka říčního, čápa bílého nebo moudivláčka obecného. Výjimečně sem zalétají vzácné druhy dravců – luňák červený, příp. orel mořský. Z ostatních dravců se zde běžně vykytuje káně rousná, kalous ušatý či poštolka obecná. Rezervace je význačným příkladem lužního lesa s velmi bohatým bylinným patrem. Najdeme v něm třeba orsej jarní, česnek medvědí, křivatec žlutý a vzácnou dymnivku nízkou. Lokalita je také bohatá na obojživelníky, zvláště žáby, a hmyz, zejména pak brouky a motýly.

Přírodní park Mikulčický luh,
ležící mezi řekou Moravou a Mikulčicemi, představuje typickou ukázku lužní krajiny s lesem tvořeným převážně dubem letním, jilmem ladním, jasanem a habrem úzkolistým. Park je významnou ornitologickou lokalitou a jeho součástí je i známá archeologická lokalita Slovanské hradiště v Mikulčicích.

Biosférická rezervace Dolní Morava
Světová organizace pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO zřizuje v jednotlivých státech biosférické rezervace (BR) jako ukázky vyváženého vztahu lidských aktivit v krajině a přírodního prostředí. V roce 2007 jich bylo ve světě více než 500, z toho šest v České republice. BR Dolní Morava byla vyhlášena v roce 2003 a představuje území, které svou různorodostí a bohatstvím rostlin a živočichů jinde v naší vlasti nenajdeme. Na ploše jen o něco málo větší než 350 km2 objevíme vedle velkých památkových a kulturních hodnot také území, kde se vyskytují unikátní části přírody. Zmínit lze rozsáhlé komplexy lužního lesa a luk na dolních tocích řek Kyjovky, Dyje a Moravy. BR zasahuje také na Podluží.

Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
je lužním komplexem charakteristickým sítí vodních kanálů, mokřadů, periodicky zaplavovaných nivních luk, lesních porostů a osamoceně rostoucích dubů. Tato pestrá nabídka přírodních stanovišť poskytuje mnoha ptačím druhům ideální podmínky pro život a rozmnožování. Z významných druhů je zde možné nalézt lejska bělokrkého, strakapouda prostředního, ledňáčka říčního, žlunu šedou nebo dravce včelojeda lesního, luňáka červeného a luňáka hnědého, orla královského či raroha velkého. Oblast je významnou zastávkou a shromaždištěm vodních a tažných ptáků.
 

Vinařské stezky

Obcí Mikulčice prochází severní - Hodonínský - okruh Vinařské stezky Podlužím.
 • 16. 6. 2022
  Rezervace cyklobusů

  Rezervace cyklobusů

   
  28. 3. 2022
  Cyklobusy 2022

  S finanční podporou Statutárního města Brna bude v roce 2022 vyprav...

   
  Všechny aktuality
 • červenec 2022
  poútstčtsone
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Všechny akce